Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

1. Цей Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю (далі – Порядок) визначає процедуру розгляду Київською обласною філією ПАТ «Укртелеком» (далі – Замовник) скарг, поданих учасниками процедури закупівлі (далі – Учасник) Замовнику до моменту укладення договору про закупівлю.

2. Цей Порядок розроблений на вимогу пункту 3 Наказу Міністерства економіки України від 20.05.2009 р. № 470 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет», з урахуванням норм Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України від 17.10.2008   № 921 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008  № 1017 (далі – Положення), Наказу Міністерства економіки України від 20.05.2009 р. № 470 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет», Наказу Міністерства економіки України від 30.10.2009 р. № 65 «Про затвердження Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю» та Типового положення про тендерний комітету Замовника затверджений Наказом ПАТ «Укртелеком» від 12.01.2009 р. № 8 «Щодо введення в дію актів товариства з питань закупівель товарів, робіт і послуг за кошти ПАТ «Укртелеком».

3. Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні наведеному в Положенні.

4. У разі коли на день отримання скарги укладено договір про закупівлю, Замовник не має права приймати дану скаргу до розгляду, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом протягом п’яти календарних днів, з дати отримання скарги.

5. Будь-який Учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення Замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність Замовника відповідно до цього Порядку.

6. Об’єктом оскарження не може бути:

  - зроблений замовником вибір процедури закупівлі;

 - рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

7. Скаргу не може бути подано особою, яка не набула статусу Учасника процедури закупівлі:

 - Учасника, що не підтвердив намір взяти участь у процедурі закупівлі;

 - Учасника, що не подав тендерну пропозицію;

 - Учасника, що не взяв участь у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;

 - Учасника – філії юридичної особи, яка не отримала від цієї юридичної особи відповідних повноважень.

8. У випадку подання скарги зазначеними особами, скарга залишається без розгляду на підставі п. 16 цього Порядку, про що у десятиденний термін повідомляється Учаснику, який подав скаргу.

9. Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана (зареєстрована відповідно до п. 11 Порядку) пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

 Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення Замовником порушення процедури закупівлі.

 У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

10.Порядок подання скарги:

   10.1. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

      - учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

      - учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

   10.2. Скарга повинна містити:

      - відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;

      - відомості про замовника: найменування, місцезнаходження, телефони, телефакс, прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;

      - відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

      - викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;

      - інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;

      - номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

      - копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

      - вимоги скарги.

   10.3. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

   10.4. Скарга повинна бути подана особисто чи поштою за підписом уповноваженої особи учасника. Не допускається подання скарги через інформаційну мережу Інтернет, крім випадків, передбачених Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», Законом України «Про електронний цифровий підпис», а також засобами факсимільного зв’язку.

   10.5. Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

11. Скарга Учасника реєструється в канцелярії Замовника, якщо вона оформлена згідно з вимогами п.п. 10.4. цього Порядку.

12. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги Замовником. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Замовником рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку Замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадків коли прийнято рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

Рішення Замовника про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.

13. Замовник не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника, який подав скаргу, та учасника-переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Замовник передає повідомлення факсимільним зв’язком з подальшим його направленням поштовим зв’язком.

14. Замовник приймає протягом 20-ти робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

   - у разі коли скаргу не задоволено – причини прийняття такого рішення;

   - у разі коли скаргу задоволено повністю або частково – заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов’язання Замовника прийняти рішення чи/та вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.

15. У разі звернення Замовника  до  органів  державної  влади, підприємств,  установ,  організацій  незалежно від форм власності, експертних організацій (експертів), тощо для отримання інформації, у тому числі документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення за скаргою,  перебіг строку розгляду скарги зупиняється  з дати відправлення відповідного звернення.

 Про зупинення перебігу строку розгляду скарги та про поновлення перебігу строку розгляду скарги Замовник в п'ятиденний строк повідомляє листом Учасника, який подав скаргу.

16. Скарга залишається без розгляду, у разі коли:

 - об’єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

 - скарга подана з порушенням вимог п. 7 цього Порядку;

 - скарга подана з порушенням вимог п. 10 цього Порядку;

 - у разі відкликання скарги учасником.

17. У разі залишення скарги без розгляду Замовник повідомляє про це Учасника, який подав скаргу у десятиденний строк. Рішення Замовника про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

18. Учасник  процедури  закупівлі  може  письмово  відкликати скаргу.

 У разі  відкликання Учасником скарги будь-які наступні скарги того самого Учасника до того Замовника з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.

19. Замовник надсилає рішення про розгляд скарги уповноваженому органу у сфері державних закупівель протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

 Примірник рішення за результатами розгляду скарги Замовник протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу.


Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Київ-141, 03141, вул. Солом'янська, 34а

Зворотний зв'язок